2-25 Messiah, oratorio, HWV 56_ Part 3. No. 45. Chorus. But thanks be to God

2-25 Messiah, oratorio, HWV 56_ Part 3. No. 45. Chorus. But thanks be to God